Perfil do Contratante

Expedientes Vixentes

» Obra: “Contratación do servizo de “REMATE REDACCIÓN PXOM DE COLES”, por procedemento negociado se publicidades, tramitacion urxente.


REMATE REDACCIÓN P.X.O.M. DE COLES


» Adxudicación dunha licenza de autoturismo (clase 8) -taxi adaptado para o transporte de persoas con mobilidade reducida e en cadeira de rodas-


O Pleno da Corporación, na sesión do 4/09/2015, aprobou o prego de cláusulas administrativas para a adxudicación dunha licenza de autoturismo (clase B) -taxi adaptado para o transporte de persoas con mobilidade reducida e en cadeira de rodas-, para a prestación do servizo de transporte de viaxeiros en automóbiles lixeiros de aluguer con condutor no concello de COLES. A tal fin, anuncianse os prazos para a exposición ao público do citado prego e presentación de solicitudes polos interesados.

» Obra “Ampliación e mellora do acceso Vilarchao-Meriz (Tramo: Casa do Concello – Estrada OU502)”


Adxudicación definitiva da contratación das obras de  “Ampliación e mellora do acceso Vilarchao-Meriz (Tramo: Casa do Concello – Estrada OU502)” por procedemento negociado, sen publicidade, tramitación urxente.

Documentación do Expediente


» Obra “Mellora da capa de rodadura dos camiños do concello de Coles”.


Documentación do Expediente